Regulamin

Regulamin promocji „Ostatnie dni karnawału”

 

 1. Organizatorem promocji “Ostatnie dni  karnawału” jest Lyreco Polska SA z siedzibą w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 33, 05-806 Komorów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000028811, nr NIP: 521-27-11-056, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Lyreco”.

 

 1. Promocja „Ostatnie dni karnawału” obowiązuje w okresie 25-26.02.2020 i jest realizowana przez Lyreco.

 

 1. Promocja adresowana jest do przedsiębiorców będących Klientami Lyreco oraz klientami Nespresso Business Solutions, z wyłączeniem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie gastronomii (w tym: restauracje, bary, cukiernie, puby, bistro, restauracje hotelowe, kantyny, piekarnie oraz kawiarnie) oraz hotelarstwa.

 

 1. Warunkiem udziału w promocji jest zakup:
  1500 kaw w kapsułkach w pudełkach (po 50 szt.) w standardowych cenach oraz ekspresu Nespresso Momento 100 w promocyjnej cenie 4 499 zł netto.
  3000 kaw w kapsułkach w pudełkach (po 50 szt.) w standardowych cenach oraz ekspresu Nespresso Momento 200 w promocyjnej cenie 7 999 zł netto.
  1400 kaw w kapsułkach w pudełkach (po 50 szt.) w standardowych cenach oraz ekspresu Nespresso Zenius w promocyjnej cenie 649 zł netto.
  2000 kaw w kapsułkach w pudełkach (po 50 szt.) w standardowych cenach oraz ekspresu Nespresso Gemini w promocyjnej cenie 3950 zł netto.
  Ekspresu Aguila 220 w cenie cennikowej.
   
  Klient może kupić dowolne mieszanki (13 rodzajów) kaw Nespresso dostępnych w ofercie Organizatora. Zamówienie należy złożyć poprzez Customer Service działu Lyreco Nespresso Business Solutions: 801 307 007, 22 730 70 07 lub drogą mailową na adres: kawa@lyreco.com.

 

 1. Składając zamówienie klient kupuje:
  1 ekspres Momento 100 za 4 499 zł netto oraz 1500 kaw w kapsułkach Nespresso Professional (30 opakowań) w standardowych cenach.
  1 ekspres Momento 200 za 7 999 zł netto oraz 3000 kaw w kapsułkach Nespresso Professional (60 opakowań) w standardowych cenach.
  1 ekspres Zenius za 649 zł netto oraz 1400 kaw w kapsułkach Nespresso Professional (28 opakowań) w standardowych cenach.
  1 ekspres Gemini za 3 950 zł netto oraz 2000 kaw w kapsułkach Nespresso Professional (40 opakowań) w standardowych cenach.
  1 ekspres Aguila w cenie cennikowej, oraz otrzymuje smartfon Iphone 8  128 Gb w prezencie. Smartfon zostanie dostarczony do Klienta w ciągu 2 tygodni od zakupu ekspresu.

 

 1. Klienci Lyreco posiadający już ekspresy Nespresso Professional w użyczeniu w dniu wejścia Regulaminu promocji w życie, aby skorzystać z promocji „Ostatnie dni karnawału” muszą zakupić ponad zobowiązanie wynikające z umowy użyczenia:
  w przypadku zakupu ekspresu Momento 100 co najmniej 30 opakowań kawy w pudełkach
  w przypadku zakupu ekspresu Momento 200 co najmniej 60 opakowań kawy w pudełkach
  w przypadku zakupu ekspresu Zenius co najmniej 28 opakowań kawy w pudełkach
  w przypadku zakupu ekspresu Gemini co najmniej 40 opakowań kawy w pudełkach

 

 1. Płatność za całe zamówienie (ekspres i kawy) odbywa się jednorazowo na podstawie faktur VAT dostarczonych Klientowi.

 

 1. Klient (1 numer NIP) może skorzystać z promocji i dokonać zakupu maksymalnie 3 ekspresów w czasie trwania promocji.

 

 1. Lyreco będzie przetwarzało dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119 z 2016, s.1).

 

 1. Lyreco informuje, że każda osoba, której dane osobowe pozyskane zostały przez Lyreco lub przekazane zostały przez uczestnika, może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania przez Lyreco danych osobowych, zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco).

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się do wykonania w imieniu Lyreco obowiązku informacyjnego w odniesieniu do osób, których dane osobowe przekazał Lyreco, na zasadach określonych w art. 14 RODO, poprzez przekazanie tym osobom informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 1. Uczestnik potwierdzi wykonanie powyższego zobowiązania, poprzez złożenie Lyreco oświadczenia o jego wykonaniu, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Lyreco takiego żądania.

 
Załącznik nr 1

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów (“Lyreco”). Kontakt z Lyreco możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego rodo@lyreco.com bądź pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Lyreco.

 

 1. Źródło danych. W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana, Lyreco otrzymało te dane od klienta Lyreco, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa. Pani/Pana dane osobowe mogły także zostać pozyskane z witryn internetowych tego podmiotu, z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czy rejestry dostępne w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, jak też z profesjonalnych baz danych przedsiębiorców.

 

 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące kategorii przetwarzanych danych osobowych, celów przetwarzania oraz podstaw prawnych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w tabeli na końcu niniejszego dokumentu. Informacje te różnić mogą się w zależności od tego, w jakiej roli występuje Pani/Pan w stosunku do Lyreco.

 

 1. Wymóg podania danych. W przypadku, gdy jest Pani/Pan klientem Lyreco, podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w promocji oraz zawarcia umowy. Podanie danych może także wynikać z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub być niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Lyreco. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w promocji i zawarcia umowy.
  W przypadku, gdy działa Pani/Pan w imieniu lub na rzecz klienta Lyreco, podanie Pani/Pana danych osobowych może być niezbędne do wzięcia przez ten podmiot udziału w promocji i zawarcia umowy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy wzięciu udziału w promocji lub zawarciu umowy.

 

 1. Okres przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Lyreco do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy łączącej Lyreco z Panią/Panem albo klientem Lyreco, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, o ile z obowiązujących przepisów nie wynika obowiązek dłuższego ich przetwarzania (np. dla celów księgowych). W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji tego interesu do czasu jego ustania albo zgłoszenia sprzeciwu w przypadku sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tego interesu mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli ich już przetwarzać do takich celów.

 

 1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Lyreco, takich jak dostawcy usług IT, dostawcy usług związanych z obsługą zamówień, jak też świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane do sądów, organów ścigania i organów nadzorczych, w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów, jak też do spółek z Grupy Lyreco, w szczególności Lyreco France S.A.S., Rue du 19 mars 1962, 59770 MARLY (Francja), w celach związanych ze sprawozdawczością zarządczą.

 

 1. Informacja o przysługujących prawach. Lyreco informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Dodatkowe informacje. Więcej informacji o celach, sposobach, zakresie i zasadach dotyczących przetwarzania przez Lyreco danych osobowych znaleźć można w naszej Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco).

 

Kategorie podmiotów danychZakres danychCel przetwarzaniaPodstawa prawna

Uczestnicy promocji; Klienci;

Imię i Nazwisko; Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa; NIP; REGON; Numer telefonu; Adres email; Podpis;

Zawarcie i wykonanie umowy; Obsługa i realizacja zamówień; Obsługa wierzytelności oraz dochodzenie roszczeń;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Prowadzenie ewidencji do celów podatkowych; Wystawianie i przechowywanie faktur; Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Monitorowania naszych relacji z Klientami; Przeprowadzanie ankiet satysfakcji; Sporządzania statystyk sprzedaży; Marketing naszych produktów i usług; Przechowywanie danych dla celów obrony przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Pracownik, Konsultant, Agent, Pełnomocnik, lub inna osoba fizyczna działająca w imieniu lub na rzecz uczestnika promocji;

Imię i Nazwisko; Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa; Stanowisko; Numer telefonu; Adres email; Podpis;

Wystawianie i przechowywanie faktur; Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zawarcie i wykonanie umowy z Klientem; Obsługa i realizacja zamówień; Marketing naszych produktów i usług; Monitorowania naszych relacji z Klientami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Przeprowadzanie ankiet satysfakcji; Sporządzania statystyk sprzedaży; Obsługa wierzytelności, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami;

 

 

Regulamin promocji „Pakiet Gemini 3950 zł”

 1. Organizatorem promocji “Pakiet Gemini 3950 zł” jest Lyreco Polska SA z siedzibą w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 33, 05-806 Komorów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000028811, nr NIP: 521-27-11-056, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Lyreco”.
 1. Promocja „Pakiet Gemini 3950 zł” obowiązuje w okresie 01.11.2019 – 31.12.2019 i jest realizowana przez Lyreco.
 1. Promocja adresowana jest do przedsiębiorców będących Klientami Lyreco – ale nie klientami Nespresso Business Solutions lub którzy w wyniku wzięcia udziału w tej promocji staną się Klientami Lyreco lub Nespresso Business Solutions, z wyłączeniem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie gastronomii (w tym: restauracje, bary, cukiernie, puby, bistro, restauracje hotelowe, kantyny, piekarnie oraz kawiarnie) oraz hotelarstwa.
 1. Warunkiem udziału w promocji jest zakup 2000 kaw w kapsułkach w pudełkach (po 50 szt.) w standardowych cenach oraz ekspresu Nespresso-Gemini w promocyjnej cenie 3950 zł netto. Klient może kupić dowolne mieszanki (13 rodzajów) kaw Nespresso dostępnych w ofercie Organizatora. Zamówienie należy złożyć poprzez Customer Service działu Lyreco Nespresso Business Solutions: 801 307 007, 22 730 70 07 lub drogą mailową na adres: kawa@lyreco.com.
 1. Składając zamówienie klient kupuje 1 ekspres Gemini za 3950 zł netto oraz 2000 kaw w kapsułkach Nespresso Professional (40 opakowań) w standardowych cenach. Tym samym Klient nabywa prawo własności ekspresu i kapsułek kawowych. Klient otrzymuje ekspres Gemini z całością zamówionych kaw.
 1. Klienci Lyreco posiadający już ekspresy Nespresso Professional w użyczeniu w dniu wejścia Regulaminu promocji w życie, aby skorzystać z promocji „Pakiet Gemini” muszą zakupić co najmniej 40 opakowań kawy w pudełkach ponad zobowiązanie wynikające z umowy – użyczenia.
 1. Płatność za całe zamówienie (ekspres i kawy) odbywa się jednorazowo na podstawie faktur VAT dostarczonych Klientowi.
 1. Klient (1 numer NIP) może skorzystać z promocji i dokonać zakupu maksymalnie 3 ekspresów w czasie trwania promocji.
 1. Lyreco będzie przetwarzało dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119 z 2016, s.1)
 1. Lyreco informuje, że każda osoba, której dane osobowe pozyskane zostały przez Lyreco lub przekazane zostały przez uczestnika, może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania przez Lyreco danych osobowych, zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco).
 1. Uczestnik zobowiązuje się do wykonania w imieniu Lyreco obowiązku informacyjnego w odniesieniu do osób, których dane osobowe przekazał Lyreco, na zasadach określonych w art. 14 RODO, poprzez przekazanie tym osobom informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Uczestnik potwierdzi wykonanie powyższego zobowiązania, poprzez złożenie Lyreco oświadczenia o jego wykonaniu, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Lyreco takiego żądania.

 
Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów (“Lyreco”). Kontakt z Lyreco możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego rodo@lyreco.com bądź pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Lyreco.
 

 1. Źródło danych. W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana, Lyreco otrzymało te dane od klienta Lyreco, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa. Pani/Pana dane osobowe mogły także zostać pozyskane z witryn internetowych tego podmiotu, z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czy rejestry dostępne w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, jak też z profesjonalnych baz danych przedsiębiorców.
 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące kategorii przetwarzanych danych osobowych, celów przetwarzania oraz podstaw prawnych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w tabeli na końcu niniejszego dokumentu. Informacje te różnić mogą się w zależności od tego, w jakiej roli występuje Pani/Pan w stosunku do Lyreco.
 1. Wymóg podania danych. W przypadku, gdy jest Pani/Pan klientem Lyreco, podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w promocji oraz zawarcia umowy. Podanie danych może także wynikać z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub być niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Lyreco. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w promocji i zawarcia umowy.
   
  W przypadku, gdy działa Pani/Pan w imieniu lub na rzecz klienta Lyreco, podanie Pani/Pana danych osobowych może być niezbędne do wzięcia przez ten podmiot udziału w promocji i zawarcia umowy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy wzięciu udziału w promocji lub zawarciu umowy.
 1. Okres przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Lyreco do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy łączącej Lyreco z Panią/Panem albo klientem Lyreco, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, o ile z obowiązujących przepisów nie wynika obowiązek dłuższego ich przetwarzania (np. dla celów księgowych). W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji tego interesu do czasu jego ustania albo zgłoszenia sprzeciwu w przypadku sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tego interesu mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli ich już przetwarzać do takich celów.
 1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Lyreco, takich jak dostawcy usług IT, dostawcy usług związanych z obsługą zamówień, jak też świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane do sądów, organów ścigania i organów nadzorczych, w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów, jak też do spółek z Grupy Lyreco, w szczególności Lyreco France S.A.S., Rue du 19 mars 1962, 59770 MARLY (Francja), w celach związanych ze sprawozdawczością zarządczą.
 1. Informacja o przysługujących prawach. Lyreco informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Dodatkowe informacje. Więcej informacji o celach, sposobach, zakresie i zasadach dotyczących przetwarzania przez Lyreco danych osobowych znaleźć można w naszej Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco).

 

Kategorie podmiotów danychZakres danychCel przetwarzaniaPodstawa prawa
Uczestnicy promocji; KlienciImię i Nazwisko; Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa; NIP;REGON; Numer telefonu; Adres email, Podpis

Zawarcie i wykonanie umowy; Obsługa i realizacja zamówień; Obsługa wierzytelności oraz dochodzenie roszczeń;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Prowadzenie ewidencji do celów podatkowych; Wystawianie i przechowywanie faktur; Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa

Monitorowania naszych relacji z Klientami; Przeprowadzanie ankiet satysfakcji; Sporządzania statystyk sprzedaży; Marketing naszych produktów i usług; Przechowywanie danych dla celów obrony przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Pracownik, Konsultant, Agent, Pełnomocnik, lub inna osoba fizyczna działająca w imieniu lub na rzecz uczestnika promocji;

 

Imię i Nazwisko; Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa; Stanowisko; Numer telefonu; Adres email; Podpis;

 

Wystawianie i przechowywanie faktur; Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zawarcie i wykonanie umowy z Klientem; Obsługa i realizacja zamówień; Marketing naszych produktów i usług; Monitorowania naszych relacji z Klientami; Przeprowadzanie ankiet satysfakcji; Sporządzania statystyk sprzedaży; Obsługa wierzytelności, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności

 

 

 

  Regulamin promocji „Pakiet Zenius 649 zł”

 1. Organizatorem promocji “Pakiet Zenius 649 zł” jest Lyreco Polska SA z siedzibą w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 33, 05-806 Komorów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000028811, nr NIP: 521-27-11-056, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Lyreco”.
 1. Promocja „Pakiet Zenius 649 zł” obowiązuje w okresie 01.11.2019 – 31.12.2019 i jest realizowana przez Lyreco.
 1. Promocja adresowana jest do przedsiębiorców będących Klientami Lyreco – ale nie klientami Nespresso Business Solutions, lub którzy w wyniku wzięcia udziału w tej promocji staną się Klientami Lyreco lub Nespresso Business Solutions, z wyłączeniem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie gastronomii (w tym: restauracje, bary, cukiernie, puby, bistro, restauracje hotelowe, kantyny, piekarnie oraz kawiarnie) oraz hotelarstwa.
 1. Warunkiem udziału w promocji jest zakup 1400 kaw w kapsułkach w pudełkach (po 50 szt.) w standardowych cenach oraz ekspresu Nespresso Zenius w promocyjnej cenie 649 zł netto. Klient może kupić dowolne mieszanki (13 rodzajów) kaw Nespresso dostępnych w ofercie Organizatora. Zamówienie należy złożyć poprzez Customer Service działu Lyreco Nespresso Business Solutions: 801 307 007, 22 730 70 07 lub drogą mailową na adres: kawa@lyreco.com.
 1. Składając zamówienie klient kupuje 1 ekspres Zenius za 649 zł netto oraz 1400 kaw w kapsułkach Nespresso Professional (28 opakowań) w standardowych cenach. Tym samym Klient nabywa prawo własności ekspresu i kapsułek kawowych. Klient otrzymuje ekspres Zenius z całością zamówionych kaw.
 1. Klienci Lyreco posiadający już ekspresy Nespresso Professional w użyczeniu w dniu wejścia Regulaminu promocji w życie, aby skorzystać z promocji „Pakiet Zenius 649 zł” muszą zakupić co najmniej 28 opakowań kawy w pudełkach ponad zobowiązanie wynikające z umowy – użyczenia.
 1. Płatność za całe zamówienie (ekspres i kawy) odbywa się jednorazowo na podstawie faktur VAT dostarczonych Klientowi.
 1. Klient (1 numer NIP) może skorzystać z promocji i dokonać zakupu maksymalnie 3 ekspresów w czasie trwania promocji.
 1. Lyreco będzie przetwarzało dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119 z 2016, s.1).
 1. Lyreco informuje, że każda osoba, której dane osobowe pozyskane zostały przez Lyreco lub przekazane zostały przez uczestnika, może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania przez Lyreco danych osobowych, zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco).
 1. Uczestnik zobowiązuje się do wykonania w imieniu Lyreco obowiązku informacyjnego w odniesieniu do osób, których dane osobowe przekazał Lyreco, na zasadach określonych w art. 14 RODO, poprzez przekazanie tym osobom informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Uczestnik potwierdzi wykonanie powyższego zobowiązania, poprzez złożenie Lyreco oświadczenia o jego wykonaniu, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Lyreco takiego żądania.

 
Załącznik nr 1
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów (“Lyreco”). Kontakt z Lyreco możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego rodo@lyreco.com bądź pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Lyreco.

 

 1. Źródło danych. W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana, Lyreco otrzymało te dane od klienta Lyreco, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa. Pani/Pana dane osobowe mogły także zostać pozyskane z witryn internetowych tego podmiotu, z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czy rejestry dostępne w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, jak też z profesjonalnych baz danych przedsiębiorców.
 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące kategorii przetwarzanych danych osobowych, celów przetwarzania oraz podstaw prawnych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w tabeli na końcu niniejszego dokumentu. Informacje te różnić mogą się w zależności od tego, w jakiej roli występuje Pani/Pan w stosunku do Lyreco.
 1. Wymóg podania danych. W przypadku, gdy jest Pani/Pan klientem Lyreco, podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w promocji oraz zawarcia umowy. Podanie danych może także wynikać z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub być niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Lyreco. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w promocji i zawarcia umowy.
  W przypadku, gdy działa Pani/Pan w imieniu lub na rzecz klienta Lyreco, podanie Pani/Pana danych osobowych może być niezbędne do wzięcia przez ten podmiot udziału w promocji i zawarcia umowy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy wzięciu udziału w promocji lub zawarciu umowy.
 1. Okres przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Lyreco do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy łączącej Lyreco z Panią/Panem albo klientem Lyreco, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, o ile z obowiązujących przepisów nie wynika obowiązek dłuższego ich przetwarzania (np. dla celów księgowych). W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji tego interesu do czasu jego ustania albo zgłoszenia sprzeciwu w przypadku sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tego interesu mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli ich już przetwarzać do takich celów.
 1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Lyreco, takich jak dostawcy usług IT, dostawcy usług związanych z obsługą zamówień, jak też świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane do sądów, organów ścigania i organów nadzorczych, w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów, jak też do spółek z Grupy Lyreco, w szczególności Lyreco France S.A.S., Rue du 19 mars 1962, 59770 MARLY (Francja), w celach związanych ze sprawozdawczością zarządczą.
 1. Informacja o przysługujących prawach. Lyreco informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Dodatkowe informacje. Więcej informacji o celach, sposobach, zakresie i zasadach dotyczących przetwarzania przez Lyreco danych osobowych znaleźć można w naszej Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco).

 

Kategorie podmiotów danychZakres danychCel przetwarzania

Podstawa prawna

Uczestnicy promocji; Klienci;

Imię i Nazwisko; Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa; NIP; REGON; Numer telefonu; Adres email; Podpis;

Zawarcie i wykonanie umowy; Obsługa i realizacja zamówień; Obsługa wierzytelności oraz dochodzenie roszczeń;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Prowadzenie ewidencji do celów podatkowych; Wystawianie i przechowywanie faktur; Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Monitorowania naszych relacji z Klientami; Przeprowadzanie ankiet satysfakcji; Sporządzania statystyk sprzedaży; Marketing naszych produktów i usług; Przechowywanie danych dla celów obrony przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Pracownik, Konsultant, Agent, Pełnomocnik, lub inna osoba fizyczna działająca w imieniu lub na rzecz uczestnika promocji;

Imię i Nazwisko; Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa; Stanowisko; Numer telefonu; Adres email; Podpis;

Wystawianie i przechowywanie faktur; Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zawarcie i wykonanie umowy z Klientem; Obsługa i realizacja zamówień; Marketing naszych produktów i usług; Monitorowania naszych relacji z Klientami; Przeprowadzanie ankiet satysfakcji; Sporządzania statystyk sprzedaży; Obsługa wierzytelności, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Regulamin Promocji „Gemini na start”

 1. Organizatorem promocji “Gemini na start” jest Lyreco Polska SA z siedzibą w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 33, 05-806 Komorów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000028811, nr NIP: 521-27-11-056, zwanym dalej „Organizatorem” lub „Lyreco”.
 2. Promocja „Gemini na start” obowiązuje w okresie 12.12.2019 – 24.12.2019 i jest realizowana przez Lyreco.
 3. Promocja adresowana jest do przedsiębiorców będących Klientami Lyreco (ale nie korzystającymi do tej pory z rozwiązań Nespresso Professional), lub którzy w wyniku wzięcia udziału w tej promocji staną się Klientami Lyreco, z wyłączeniem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie gastronomii (w tym: restauracje, bary, cukiernie, puby, bistro, restauracje hotelowe, kantyny, piekarnie oraz kawiarnie) oraz hotelarstwa.
 4. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup ekspresu Nespresso-Gemini oraz 16500 kapsułek kawy w pudełkach (po 50 szt.) . Klient może kupić kapsułki kawy zawierające dowolne mieszanki (13 rodzajów) kaw dostępnych w ofercie Organizatora. Zamówienie należy złożyć poprzez Przedstawiciela Lyreco Nespresso Professional, Customer Service działu Lyreco Nespresso Professional: 801 307 007, 22 730 70 07 lub drogą mailową na adres: kawa@lyreco.com. Podczas składania zamówienia Klient powinien podać hasło promocyjne „Gemini na start”.
 5. Składając zamówienie z podaniem hasła promocyjnego „Gemini na start” klient kupuje 1 ekspres Gemini za 1 zł netto oraz 16500 kapsułek kawy Nespresso Professional  (330 opakowań) w standardowych cenach. Klient otrzymuje ekspres Gemini  z całością lub częścią zamówionych kaw.
 6. Płatność za całe zamówienie (ekspres Gemini i 16500 kaw w kapsułkach) odbywa się jednorazowo na podstawie faktury VAT dostarczonej  Klientowi
 7. Klient (1 numer NIP) może skorzystać z promocji maksymalnie 3 razy.
 8. Lyreco będzie przetwarzało dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119 z 2016, s.1).
 9. Lyreco informuje, że każda osoba, której dane osobowe pozyskane zostały przez Lyreco lub przekazane zostały przez uczestnika, może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania przez Lyreco danych osobowych, zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco).
 10. Uczestnik zobowiązuje się do wykonania w imieniu Lyreco obowiązku informacyjnego w odniesieniu do osób, których dane osobowe przekazał Lyreco, na zasadach określonych w art. 14 RODO, poprzez przekazanie tym osobom informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 11. Uczestnik potwierdzi wykonanie powyższego zobowiązania, poprzez złożenie Lyreco oświadczenia o jego wykonaniu, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Lyreco takiego żądania.

Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów (“Lyreco”). Kontakt z Lyreco możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego rodo@lyreco.com bądź pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Lyreco.

1. Źródło danych. W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana, Lyreco otrzymało te dane od klienta Lyreco, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa. Pani/Pana dane osobowe mogły także zostać pozyskane z witryn internetowych tego podmiotu, z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czy rejestry dostępne w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, jak też z profesjonalnych baz danych przedsiębiorców.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące kategorii przetwarzanych danych osobowych, celów przetwarzania oraz podstaw prawnych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w tabeli na końcu niniejszego dokumentu. Informacje te różnić mogą się w zależności od tego, w jakiej roli występuje Pani/Pan w stosunku do Lyreco.

3. Wymóg podania danych. W przypadku, gdy jest Pani/Pan klientem Lyreco, podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w promocji oraz zawarcia umowy. Podanie danych może także wynikać z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub być niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Lyreco. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w promocji i zawarcia umowy.

W przypadku, gdy działa Pani/Pan w imieniu lub na rzecz klienta Lyreco, podanie Pani/Pana danych osobowych może być niezbędne do wzięcia przez ten podmiot udziału w promocji i zawarcia umowy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy wzięciu udziału w promocji lub zawarciu umowy.

4. Okres przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Lyreco do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy łączącej Lyreco z Panią/Panem albo klientem Lyreco, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, o ile z obowiązujących przepisów nie wynika obowiązek dłuższego ich przetwarzania (np. dla celów księgowych). W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji tego interesu do czasu jego ustania albo zgłoszenia sprzeciwu w przypadku sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tego interesu mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli ich już przetwarzać do takich celów.

5. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Lyreco, takich jak dostawcy usług IT, dostawcy usług związanych z obsługą zamówień, jak też świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane do sądów, organów ścigania i organów nadzorczych, w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów, jak też do spółek z Grupy Lyreco, w szczególności Lyreco France S.A.S., Rue du 19 mars 1962, 59770 MARLY (Francja), w celach związanych ze sprawozdawczością zarządczą.

6. Informacja o przysługujących prawach. Lyreco informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Dodatkowe informacje. Więcej informacji o celach, sposobach, zakresie i zasadach dotyczących przetwarzania przez Lyreco danych osobowych znaleźć można w naszej Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco).

 

Kategorie podmiotów danych

Zakres danych

 Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Uczestnicy promocji; Klienci;

Imię i Nazwisko; Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa; NIP; REGON; Numer telefonu; Adres email; Podpis;

Zawarcie i wykonanie umowy; Obsługa i realizacja zamówień; Obsługa wierzytelności oraz dochodzenie roszczeń;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Prowadzenie ewidencji do celów podatkowych; Wystawianie i przechowywanie faktur; Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Monitorowania naszych relacji z Klientami; Przeprowadzanie ankiet satysfakcji; Sporządzania statystyk sprzedaży; Marketing naszych produktów i usług; Przechowywanie danych dla celów obrony przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,   z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Pracownik, Konsultant, Agent, Pełnomocnik, lub inna osoba fizyczna działająca w imieniu lub na rzecz uczestnika promocji;

Imię i Nazwisko; Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa; Stanowisko; Numer telefonu; Adres email; Podpis;

Wystawianie i przechowywanie faktur; Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zawarcie i wykonanie umowy z Klientem; Obsługa i realizacja zamówień; Marketing naszych produktów i usług; Monitorowania naszych relacji z Klientami; Przeprowadzanie ankiet satysfakcji; Sporządzania statystyk sprzedaży; Obsługa wierzytelności, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

 

Regulamin Promocji „Zenius na start”

 1. Organizatorem promocji “Zenius na start” jest Lyreco Polska SA z siedzibą w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej 33, 05-806 Komorów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000028811, nr NIP: 521-27-11-056, zwanym dalej „Organizatorem” lub „Lyreco”.
 2. Promocja „Zenius na start” obowiązuje w okresie 12.12.2019 – 24.12.2019 i jest realizowana przez Lyreco.
 3. Promocja adresowana jest do przedsiębiorców będących Klientami Lyreco (ale nie korzystającymi do tej pory z rozwiązań Nespresso Professional), lub którzy w wyniku wzięcia udziału w tej promocji staną się Klientami Lyreco, z wyłączeniem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie gastronomii (w tym: restauracje, bary, cukiernie, puby, bistro, restauracje hotelowe, kantyny, piekarnie oraz kawiarnie) oraz hotelarstwa.
 4. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup ekspresu Nespresso-Zenius oraz 3200 kapsułek kawy w pudełkach (po 50 szt.) . Klient może kupić kapsułki kawy zawierające dowolne mieszanki (13 rodzajów) kaw dostępnych w ofercie Organizatora. Zamówienie należy złożyć poprzez Przedstawiciela Lyreco Nespresso Professional, Customer Service działu Lyreco Nespresso Professional: 801 307 007, 22 730 70 07 lub drogą mailową na adres: kawa@lyreco.com. Podczas składania zamówienia Klient powinien podać hasło promocyjne „Zenius na start”.
 5. Składając zamówienie z podaniem hasła promocyjnego „Zenius na start” klient kupuje 1 ekspres Zenius za 1 zł netto oraz 3200 kapsułek kawy Nespresso Professional  (64 opakowań) w standardowych cenach. Klient otrzymuje ekspres Zenius  z całością lub częścią zamówionych kaw.
 6. Płatność za całe zamówienie (ekspres/y Zenius i 3200 kawy w kapsułkach) odbywa się jednorazowo na podstawie faktury VAT dostarczonej Klientowi
 7. Klient (1 numer NIP) może skorzystać z promocji maksymalnie 3 razy.
 8. Lyreco będzie przetwarzało dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119 z 2016, s.1).
 9. Lyreco informuje, że każda osoba, której dane osobowe pozyskane zostały przez Lyreco lub przekazane zostały przez uczestnika, może zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania przez Lyreco danych osobowych, zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco).
 10. Uczestnik zobowiązuje się do wykonania w imieniu Lyreco obowiązku informacyjnego w odniesieniu do osób, których dane osobowe przekazał Lyreco, na zasadach określonych w art. 14 RODO, poprzez przekazanie tym osobom informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 11. Uczestnik potwierdzi wykonanie powyższego zobowiązania, poprzez złożenie Lyreco oświadczenia o jego wykonaniu, w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Lyreco takiego żądania.

 

Załącznik nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów (“Lyreco”). Kontakt z Lyreco możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego rodo@lyreco.com bądź pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Lyreco.

1. Źródło danych. W przypadku, w którym dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana, Lyreco otrzymało te dane od klienta Lyreco, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa. Pani/Pana dane osobowe mogły także zostać pozyskane z witryn internetowych tego podmiotu, z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czy rejestry dostępne w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, jak też z profesjonalnych baz danych przedsiębiorców.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące kategorii przetwarzanych danych osobowych, celów przetwarzania oraz podstaw prawnych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się w tabeli na końcu niniejszego dokumentu. Informacje te różnić mogą się w zależności od tego, w jakiej roli występuje Pani/Pan w stosunku do Lyreco.

3. Wymóg podania danych. W przypadku, gdy jest Pani/Pan klientem Lyreco, podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w promocji oraz zawarcia umowy. Podanie danych może także wynikać z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub być niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Lyreco. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, będzie stanowić przeszkodę do wzięcia udziału w promocji i zawarcia umowy.

W przypadku, gdy działa Pani/Pan w imieniu lub na rzecz klienta Lyreco, podanie Pani/Pana danych osobowych może być niezbędne do wzięcia przez ten podmiot udziału w promocji i zawarcia umowy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy wzięciu udziału w promocji lub zawarciu umowy.

4. Okres przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Lyreco do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy łączącej Lyreco z Panią/Panem albo klientem Lyreco, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, o ile z obowiązujących przepisów nie wynika obowiązek dłuższego ich przetwarzania (np. dla celów księgowych). W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji tego interesu do czasu jego ustania albo zgłoszenia sprzeciwu w przypadku sytuacji, w której nadrzędny charakter wobec tego interesu mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli ich już przetwarzać do takich celów.

5. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Lyreco, takich jak dostawcy usług IT, dostawcy usług związanych z obsługą zamówień, jak też świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane do sądów, organów ścigania i organów nadzorczych, w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów, jak też do spółek z Grupy Lyreco, w szczególności Lyreco France S.A.S., Rue du 19 mars 1962, 59770 MARLY (Francja), w celach związanych ze sprawozdawczością zarządczą.

6. Informacja o przysługujących prawach. Lyreco informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Dodatkowe informacje. Więcej informacji o celach, sposobach, zakresie i zasadach dotyczących przetwarzania przez Lyreco danych osobowych znaleźć można w naszej Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco).

 

Kategorie podmiotów danych

Zakres danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Uczestnicy promocji; Klienci;

Imię i Nazwisko; Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa; NIP; REGON; Numer telefonu; Adres email; Podpis;

Zawarcie i wykonanie umowy; Obsługa i realizacja zamówień; Obsługa wierzytelności oraz dochodzenie roszczeń;

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Prowadzenie ewidencji do celów podatkowych; Wystawianie i przechowywanie faktur; Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Monitorowania naszych relacji z Klientami; Przeprowadzanie ankiet satysfakcji; Sporządzania statystyk sprzedaży; Marketing naszych produktów i usług; Przechowywanie danych dla celów obrony przed roszczeniami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Pracownik, Konsultant, Agent, Pełnomocnik, lub inna osoba fizyczna działająca w imieniu lub na rzecz uczestnika promocji;

 

Imię i Nazwisko; Firma/Nazwa Przedsiębiorstwa; Stanowisko; Numer telefonu; Adres email; Podpis;

 

Wystawianie i przechowywanie faktur; Udzielanie informacji organom administracji publicznej lub organom ścigania;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zawarcie i wykonanie umowy z Klientem; Obsługa i realizacja zamówień; Marketing naszych produktów i usług; Monitorowania naszych relacji z Klientami; Przeprowadzanie ankiet satysfakcji; Sporządzania statystyk sprzedaży; Obsługa wierzytelności, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami;

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności.